Maakasutuse korraldamisest

Kinnisasja jagamisel, äralõigete tegemisel või kinnisasjade vaheliste piiride muutmisel peaks kõigepealt määratama täpsed piirid muidu võib juhtuda et taotleme maad mis ei olegi selle kinnisasja osa, rääkimata kinnisasjade kattuvustest nagu ilmneb plaanimaterjali alusel ja ka selles osas plaanidelt võetud tee telgede järgi moodustatud maaüksuste piiride määramisest.

Maade jagamise, piiride korrastamise või rajatiste kavandamiseks vajalik maakorralduskava või detailplaneeringu koostamist saab toimetada kindlate koordineeritud piiridega maaüksuste korral. Ka teedel koordineeritud telgede ja ka teemaa laienduste piiride koordineerimisel, mahasõidu- ja kiirendusradade ning väikese kurveraadiusega kurvide, samuti ristmike ja bussipeatuste maa piiride tähistamisel.
Maakorraldustoiminguks lähteülessande andmisel tuleks sellest lähtuda ka tee valdajate poolt piiride tähjistamiseks , samuti katastrimõõdustamist nõutavate - kaardimaterjali alusel moodustatud - katastriüksuste piiride täpsustamist.

Omaniku valdusse, omandusse kinnistatud maaüksus, talumaakoht, katastriüksus, krunt annab neile õiguse seda kasutada - käsutada ja vallata meie soovi kohaselt kindlalt siis kui nende maatükkide piirid on üheselt määratletud nii kinnistus kui ka looduses. Piirikäänakud on looduses piirimärkidega tähistatud ja ühtuvad naaberkinnistute piiriandmetega.

Aerofoto-geodeetiliselt eriti veel plaanimaterjali alusel piiride kinnistamise korral oleme alles poolel teel nende maatükkide kasutamise ja käsutamise osas. Veel vähem õigusega neid maid jagada, ehitisi püstitada, kraave kaevata, teid ehitada, karjääre rajada ja maad osta-müüa ning vahetada. Kaartide järgi piiride määramisel võime sattuda teisele maaüksusele ja sealt juba kohtuteele.
Igakordselt uute aerofotode tegemisel aga kinnistu merepiiri muutus jääks tõenäoliselt omavalitsuse otsustada, tuleks arvestada kindlama kaldajoonega või püsiva taimkatte olemasoluga jättes muutuva liivikuala merevete valdusesse. Pääs kallasrajale aga peaks lahendust leidma piirkonniti.

Maakorraldusega haaratud maa-ala piirid peavad juba eelnevalt määratletud olema et ei tuleks haarata ka naaberkinnistuid, kellede piirid kindlustamata. Nende piirilõikude osas tuleb lahndada piiride kindlaksmääramine juba eelnevalt asjõigusseaduse sätetest lähtudes.


Maakorraldaja
Jaan Liira